VIỆN ĐÁNH GIÁ KHOA HỌC VÀ ĐỊNH GIÁ CÔNG NGHỆ
TRUNG TÂM TƯ VẤN ĐÁNH GIÁ KHOA HỌC VÀ ĐỊNH GIÁ CÔNG NGHỆ

Đào tạo, tập huấn

Giới thiệu dịch vụ khác

Thông tin giới thiệu chung….

Stec trực thuộc Viện đánh giá khoa học và Định giá công nghệ, chúng tôi có chuyên môn sâu trong lĩnh vực tư vấn đánh giá các nhiệm vụ khoa học, đánh giá các chính sách kHCN….

Dịch vụ đào tạo

Thông tin chi tiết về dịch vụ …..

Machine Learning, Deep Learning, Neural Networks (NN)

Convolutional Neural Networks (CNN), Recurrent Neural Networks (RNN)

Pattern Recognition, Optical Character Recognition (OCR)

Text Mining, NLP, FastText, Word2Vec, Semantic Models

Transformer Models, Attention Mechanism, ELMo, BERT

Dịch vụ cung cấp chuyên gia KHCN

Thông tin chi tiết về dịch vụ …..

Machine Learning, Deep Learning, Neural Networks (NN)

Convolutional Neural Networks (CNN), Recurrent Neural Networks (RNN)

Pattern Recognition, Optical Character Recognition (OCR)

Text Mining, NLP, FastText, Word2Vec, Semantic Models

Transformer Models, Attention Mechanism, ELMo, BERT

Call Now Button